Burkina Faso

Burkina Faso is een Sahel-land dat niet aan zee grenst. Het ligt in het hart van West-Afrika op een oppervlakte van 274.200 km² en heeft een tropisch klimaat met een lang droog seizoen en een kort regenseizoen. Met een hoge bevolkingsgroei van ongeveer 3,1% per jaar (RGPH 2006) is de bevolking van ongeveer 20 miljoen zeer jong (meer dan 46% is jonger dan 15 jaar). Het totale vruchtbaarheidscijfer bedraagt 6,2. Burkina Faso is ook een land met veel interne en vooral externe migratie, die is toegenomen sinds de veiligheidscrisis van de afgelopen tien jaar. Het is een land met een laag inkomen en een bbp per hoofd van de bevolking van 310.817 CFA-frank (US$600) in 2012.

Het gezondheidsstelsel is georganiseerd op drie niveaus. Het eerste heeft twee niveaus, met gezondheidscentra enerzijds en medische centra en medische centra met chirurgische eenheden anderzijds. Het tweede niveau bestaat uit regionale ziekenhuizen (negen) en het derde uit universitaire ziekenhuizen (vier). Deze openbare structuren worden aangevuld met particuliere gezondheidsinstellingen voor intramurale en extramurale zorg en particuliere farmaceutische structuren (apotheken en farmaceutische magazijnen). De gezondheidscentra en medische centra bieden het minimumpakket van activiteiten aan: promotionele, preventieve, curatieve en revaliderende activiteiten). Medische centra met een chirurgische tak bieden verwijzings- en spoedeisende zorg met regionale ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen. Traditionele geneeskunde wordt erkend.

De visie op gezondheid voor 2025 is de best mogelijke gezondheidstoestand voor de gehele bevolking door middel van een goed presterend nationaal gezondheidsstelsel. Het nationale gezondheidsbeleid van Burkina Faso  houdt zich aan de beginselen van de eerstelijnsgezondheidszorg, die onder meer zijn: aanvaardbaarheid; doeltreffendheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg; responsiviteit van de gezondheidsdiensten; universele toegang tot de zorg; intersectorale coördinatie en samenwerking; individuele en collectieve participatie.

Activiteiten met lokale partners

Burkina Faso: Artsen zonder Vakantie zijn sinds 1999 actief in Burkina Faso. Het heeft met 6 ziekenhuizen samengewerkt. Om redenen die verband houden met de politieke instabiliteit, de sociale crisis en de veiligheidscrisis, is de actie voor capaciteitsopbouw momenteel beperkt tot een samenwerking met twee medische centra met een chirurgische afdeling. Dit zijn de CMA van Houndé en de CMA van Dô. In 2018 zijn de trajecten voor capaciteitsopbouw ontwikkeld en de uitvoering zal naar verwachting in het volgende jaar beginnen. De huidige interventiegebieden zijn:

  • CMA van Dô: Medische en chirurgische noodgevallen en preventief onderhoud van bio-medische apparatuur.
  • CMA van Houndé: essentiële/basische chirurgie binnen het mandaat van een CMA, verloskundige en neonatale spoedgevallen en ziekenhuishygiëne.

In de afgelopen drie jaar hebben wij voor deze partners cursussen, regionale opleidingen en versterking van de uitrusting kunnen organiseren. Wij hebben gereageerd op verzoeken om steun bij de reactie op de verspreiding van CoviD19 en het veiligstellen van personeel. Ook hebben wij mogelijkheden onderzocht voor samenwerking met plaatselijke en internationale NGO’s (Keoogo, Médecins du Mondes.) en hebben wij het noodhulpproject Covid medegefinancierd op verzoek van Keoogo.

In Burkina Faso hebben wij ook een partnerschap met beroepsverenigingen (Société d’Anesthésie-réanimation et de Médecine d’Urgence du Burkina Faso). Wij hebben enkele plaatselijke deskundigen aangeworven om een netwerk op te zetten en hen op te leiden en te behouden in samenwerking met de deskundigen in Benin.

Wij hebben alleen samengewerkt met de CMA’s van Houndé en Dô en de vereniging van anesthesisten. Dit zijn structuren met een lage capaciteit. Wij hebben ook ASMADE om sponsoring gevraagd om deel uit te maken van de koepel van NGO’s (de SPONG). Dit is nieuw, dus we weten niets over hun capaciteit. Wij zijn ook begonnen met prospectie in Keoogo, een lokale partner van Médecins du Monde.

Internationale coördinatie

Er wordt samenwerking overwogen met Enabel, die werkt op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en Covid-financiering heeft van het DGD om het gezondheidszorgstelsel te versterken als reactie op Covid. De deskundigheid van Artsen Zonder Vakantie zou worden gebruikt voor de versterking van de reproductieve gezondheidszorg en de gezondheidsstructuren in reactie op Covid, met deskundigheid op het gebied van biomedische apparatuur en ziekenhuishygiëne voor de preventie van en de reactie op epidemieën.

Lokale coördinatie

Wij hebben een accreditatie als NGO in dit land met een plaatselijke vertegenwoordiging die zich nog moet aanpassen aan een meer ambitieuze strategie. Mevrouw Aminata Keita is onze wettelijke vertegenwoordiger. Dr Mathieu Dossou, medisch adviseur voor de regio West-Afrika, coördineert met haar vanuit Benin. Artsen Zonder Vakantie is nu een van de NGO’s die zijn aangesloten bij het Permanent Secretariaat van de NGO’s (SPONG) dat in Burkina Faso werkzaam is. Er is contact gelegd met het universitair ziekenhuis van Tengandogo om als kader te dienen voor de capaciteitsopbouw van CMA-personeel in het kader van een beroepsstagemodel.

Andere activiteiten

Artsen Zonder Vakantie heeft onlangs een subsidie gekregen van de stad Mechelen om het gezondheidscentrum Keoogo te steunen, een organisatie die werkt aan de bescherming en reïntegratie van straatkinderen in Ouagadougou. In 2021 starten we een samenwerking om de medische, technische en organisatorische capaciteiten van dit centrum te versterken, zodat de zorg voor straatkinderen en jonge moeders kan worden verbeterd. Artsen Zonder Vakantie brengt zijn expertise in, die van essentieel belang is voor Keoogo, dat ook voor andere aspecten van de kinderzorg door Médecins du Monde wordt gesteund.

De toekomst

De veiligheidssituatie in de Sahel vereist een bijstelling van de interventiestrategie in Burkina Faso. De gezondheidsstructuren die reeds partners zijn, zullen moeten worden ondersteund om veerkrachtiger te worden. Gezien de toename van het aantal ontheemden en de noodzaak om het hoofd te bieden aan noodsituaties die het gevolg zijn van conflicten, zoekt Artsen Zonder Vakantie  naar nexus-partnerschappen op het gebied van humanitaire ontwikkeling om zijn deskundigheid ten dienste te stellen van de organisaties en gezondheidsstructuren die zorg verlenen aan deze bevolkingsgroepen. Het doel is de veerkracht te versterken van het Burkinese gezondheidszorgsysteem, dat het hoofd moet bieden aan deze regionale crisis.

Actualiteit uit Burkina Faso

$link_target = $behin_button['target']; if(empty($link_target)){ $link_target = '_self'; }?>

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.