Onze aanpak

Artsen Zonder Vakantie is een netwerk van Belgische en Afrikaanse experten, dat zich inzet voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg in 5 Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara: Benin, Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

Zo doen we ziekenhuizen groeien.

Een geïntegreerde patiëntgeoriënteerde aanpak

Voor Artsen Zonder Vakantie staat de patiënt voorop. We doen referentieziekenhuizen groeien en werken samen aan een kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg die aangepast is aan reële noden van de bevolking in een regio zodat die er op elk moment terecht kan én er tevreden over is.

We integreren een visie op volksgezondheid in onze aanpak om beter te kunnen inspelen op de complexiteit en de verschillende uitdagingen van de gezondheidszorg. Dit betekent dat we referentieziekenhuizen versterken vanuit een bredere impact op een gezondheidssysteem in zijn geheel. Een referentieziekenhuis moet over een aanvullend activiteitenpakket kunnen beschikken om de door de gezondheidscentra doorverwezen patiënten op te vangen en deze centra op haar beurt feedback geven.

Het geheel kadert steeds binnen het nationale gezondheidsbeleid van elk land. Een nauwe samenwerking en dialoog met lokale overheden en het kader van een gezondheidszone is een sleutel tot succes.

Ziekenhuizen en andere lokale sociale actoren kunnen van onderuit het beleid beïnvloeden door de overheidsstructuren op een proactieve manier te benaderen en te betrekken. Hierdoor kunnen uitdagingen gezamenlijk en op verschillende niveaus aangepakt worden.

Deze geïntegreerde en patiëntgeoriënteerde aanpak zal referentieziekenhuizen in staat stellen om essentiële, noodzakelijke kwaliteitszorg te verlenen, de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en veerkrachtiger te worden ten aanzien van crisissen als gevolg van de klimaatverandering, pandemieën of conflicten.

Versterking van het gelijkwaardige partnerschap met en rondom het referentieziekenhuis

Het referentieziekenhuis blijft voor Artsen Zonder Vakantie de ingangspoort in een gezondheidssysteem. Ze zijn motor van verandering: een ziekenhuis dat leiderschap toont is in staat om een antwoord te bieden op maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Tegelijk moeten ziekenhuizen zich weerbaar kunnen opstellen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering, pandemieën of conflicten. Het versterken van referentieziekenhuizen om hun rol en verantwoordelijkheid hierin op te nemen vormt de kern van ons partnerschap.

Dit betekent dat we samen met het ziekenhuis de doelstellingen van de samenwerking bepalen, en dat zij actief betrokken zijn bij de opvolging van de activiteiten en de financiering ervan. Daarom ontwikkelt Artsen Zonder Vakantie zijn partnerschappen met ziekenhuizen op basis van hun noden met als uitgangspunt de missie van het ziekenhuis in het gezondheidssysteem en de aanwezige competenties van het medisch en technisch personeel.

Om de kwaliteit en de continuïteit van zorg te garanderen, stimuleren we eveneens dat referentieziekenhuizen beter samenwerken met eerstelijnszorg en andere zorgverleners. In partnerschap met andere lokale actoren zoals patiëntenorganisaties, medische beroepsverenigingen, modelziekenhuizen, koepelorganisaties van ziekenhuizen, of actoren zoals lokale NGO’s, kan Artsen Zonder Vakantie ziekenhuizen gevarieerder ondersteunen bij het opnemen van hun rol in het een gezondheidssysteem.

Meer slagkracht door co-creatie en innovatie als voornaamste tools

– Methodologie van het Traject voor Capaciteitsversterking (TRC) van referentieziekenhuizen: Dit blijft de basis voor een vraaggestuurde aanpak om kennis en competenties bij (para)medisch personeel te versterken, ondersteunende en technische diensten voor aankoop, gebruik en onderhoud van biomedisch materiaal te verstevigen en de ziekenhuisorganisatie te verbeteren. Vanuit de visie op volksgezondheid zullen andere elementen geïntegreerd worden, zoals leiderschap, samenwerking met andere actoren en beleidsbeïnvloeding, betere doorverwijzingssystemen, innovaties, een groter aanpassingsvermogen en netwerking met andere ziekenhuizen. De TRC zal ook worden aangepast voor capaciteitsversterkende trajecten van andere lokale actoren.

– Certificatie van opleidingen: Vorming en opleiding van ziekenhuispersoneel behoort tot de kerntaken van Artsen Zonder Vakantie. Dit wordt gerealiseerd door een reeks activiteiten zoals on-the-job coaching, workshops en seminars, conferenties en evenementen, opleidingscursussen, e-learning en andere gestructureerde vormen van leren. Aangezien er een grote vraag is van ziekenhuispersoneel om certificaten te behalen voor de gegeven opleidingen, zal Artsen Zonder Vakantie accreditatie trachten te verkrijgen als Continuing Professional Development-aanbieder voor haar gestructureerde en erkende aanpak. Zo kan zorgpersoneel zich duurzaam ontplooien.

– Ontwikkeling strategieën en harmonisatie van protocollen: We nemen deel aan co-creatieve processen van strategieontwikkeling op specifieke gezondheidsdomeinen, op verzoek en in samenwerking met nationale gezondheidsautoriteiten en andere partners. We werken mee aan de harmonisatie en uitvoering van protocollen die binnen een referentieziekenhuis nodig zijn. Zo kunnen we ook op grotere schaal ziekenhuizen doen groeien.

– Co-creatie en partnerships: Samenwerking met internationale partners is belangrijk om onze impact te maximaliseren. Vanuit onze specificiteit willen we met stakeholders in dialoog gaan, richting bepalen, problemen oplossen en innovaties ontwikkelen. Door co-creatie willen we in gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken en duurzame veranderingen realiseren in de gezondheidszorg: het verbeteren van doorverwijzingssystemen, vraaggestuurd actie-onderzoek, investeringen in (digitale) infrastructuur en biomedisch materiaal, meer coherentie tussen noodhulp, ontwikkeling en vrede, en financiële toegankelijkheid van de zorg.

– Innovatie: Artsen Zonder Vakantie zet in op innovatie. Door te innoveren willen wij oplossingen vinden voor de vele strategische uitdagingen in de gezondheidssector die uit onze interventies naar voren komen. Er zal een innovatiefonds worden opgericht om alle vormen van innovatie te stimuleren. Vernieuwingen impliceren een kapitalisatie van kennis, investering in digitalisering op alle niveaus, schaalvergroting van goede praktijken en voortdurende inspanning om te kunnen inspelen en ons aan te passen aan de verschillende evoluties en contexten in Afrika en België.

Onze aanpak

Artsen zonder vakantie versterkt de partnerziekenhuizen op verschillende niveaus, zodat zij zélf de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Medische en paramedische kennis en vaardigheden

Door middel van opleidingen, begeleiding op de werkvloer, stages, workshops en supervisie verbeteren wij de theoretische en praktische kennis van het zorgpersoneel.

Technische en Biomedische uitrusting

Wij rusten ziekenhuizen uit met de juiste apparatuur en leiden personeel op voor correct gebruik, onderhoud en herstelling.

Ziekenhuisorganisatie

Wij ondersteunen het ziekenhuis bij het verbeteren van interne organisatie: ziekenhuishygiëne, beheer van medische dossiers, organisatie van de apotheek en voorraad.

Wij organiseren deze steun aan ziekenhuizen op verschillende manieren: theoretische en praktische opleidingen, stages, coaching op de werkplek en train the trainers workshops. Deze worden uitgevoerd door onze regionale en lokale experten aangevuld met onze Belgische medische experten.

Lees enkele getuigenissen

Transversale assen

Gender en klimaatactie zijn twee duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waar Artsen Zonder Vakantie zich voor inzet. Wij integreren deze 2 transversale thema’s in al onze acties:

1. Klimaatactie

Zowel op kantoor als bij zijn activiteiten in Afrika verkleint Artsen Zonder Vakantie zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk. Sinds 2018 hebben wij onze CO₂-uitstoot van vliegtuigreizen gehalveerd en hebben we het gebruik van papier op kantoor aanzienlijk verminderd. Al onze CO₂-uitstoot wordt ook financieel gecompenseerd.

2. Gender

Artsen Zonder Vakantie maakt van gendergelijkheid een topprioriteit. Samen met een 40-tal andere ngo’s hebben wij eind 2018 een genderhandvest ondertekend. Zowel genderverschillen als -ongelijkheden kunnen leiden tot ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het gebied van gezondheid en toegang tot gezondheidszorg.

Waar zijn we actief?

Wij zijn actief in 5 Afrikaanse landen en in België.

Verhalen

Lees enkele van de inspirerende verhalen van onze medewerkers over onze 40 jaar. Veel leesplezier!

Publicaties

Bekijk zeker onze jaarverslagen voor een goed en beknopt overzicht van onze activiteiten.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.