Disclaimer

www.azv.be is een website van Artsen Zonder Vakantie vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te :
Zwartzustersvest 21
B-2800 Mechelen
België
Bedrijfsnummer: BE0448 723 978
RPR Antwerpen afd. Mechelen

Alle rechten zijn voorbehouden aan Artsen Zonder Vakantie.
Het gebruik van foto’s en tekst voldoet aan de GDPR-regels.

Disclaimer en privacy

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan een aantal modaliteiten en voorwaarden. Het Artsen Zonder Vakantie Communicatieteam neemt de rol en verantwoordelijkheid als de Data Protection Officer.

Algemeen
Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site van Artsen Zonder Vakantie. Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid
Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Artsen Zonder Vakantie. AZV geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert AZV dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Artsen Zonder Vakantie kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid
In geen geval zullen Artsen Zonder Vakantie of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links
Onze website, campagne en sociale media kanalen kunnen links hebben naar externe organisaties. Bij het klikken op deze links gaat u akkoord met het omleiden van uw vragen.

Gebruiksvoorwaarden
Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht
De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Artsen Zonder Vakantie of van haar medecontractanten & vrijwilligers en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Artsen Zonder Vakantie. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Artsen Zonder Vakantie of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie
Informatie die u aan Artsen Zonder Vakantie bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Artsen Zonder Vakantie zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Artsen Zonder Vakantie aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Artsen Zonder Vakantie en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Artsen Zonder Vakantie ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Artsen Zonder Vakantie is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.