Integriteit

Integriteit is een essentiële waarde in het Belgische ontwikkelingsbeleid, zowel op financieel als op moreel vlak. Artsen Zonder Vakantie heeft dan ook het “Integriteitshandvest voor NGO’s” ondertekend. Dit charter werd in 2018 opgesteld door de minister van Ontwikkelingssamenwerking (Alexander De Croo) in overleg met NGO-Federatie, Acodev, Fiabel, BIO, Enabel en de DGD.

integriteitHet ondertekende Integriteitshandvest vindt u hier terug.
Klik hier voor meer informatie over financiële transparantie.

Introductie Integriteitsbeleid AZV

In het kader van de nieuwe strategie 2030, heeft Artsen Zonder Vakantie een integriteitsbeleidsplan uitgewerkt, dat verder bouwt op de reeds ondernomen initiatieven binnen de organisatie, de medische wereld en de sector van ontwikkelingssamenwerking. Artsen Zonder Vakantie ondertekende het handvest van integriteit dat een fundamentele waarde is in het Belgische ontwikkelingsbeleid, zowel financieel als moreel.

Integriteit binnen Artsen Zonder Vakantie betekent: correct omgaan met mensen én met middelen. Wederzijds vertrouwen van donateurs, partners, vrijwilligers is een basiswaarde. Het personeel van AZV vertaalt deze basiswaarde in haar professionele omgangsvorm met haar stakeholders.
Het specifieke van Artsen Zonder Vakantie is dat wij werken op het domein van gezondheidszorg en internationale samenwerking vanuit het oogpunt van vorming en capaciteitsversterking, waardoor de koppeling tussen medische expertise en aspecten van onderlinge verbondenheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en duurzaamheid cruciaal is.
In onze ethische code leggen we een aantal gedragsverwachtingen vast met betrekking tot de manier waarop we binnen de organisatie met elkaar omgaan, maar eveneens met mensen buiten de organisatie zoals naar onze partners en vrijwilligers toe. Het is belangrijk dat elke bestuurder, medewerker en elke vrijwilliger die ageert in naam van onze organisatie de ethische code onderkent, kent en toepast.

Deze ethische code is bedoeld als houvast en kompas in situaties waarbij we ons afvragen hoe we best reageren, wat we best kunnen doen, welke de beste/juiste beslissing zou zijn, of we de wet of de geest van de wet respecteren. Wij weten dat deze code niet alle situaties kan omvatten die zich kunnen voordoen in het kader van onze activiteiten. In dat geval moeten we teruggrijpen naar de basiswaarden. Het is aan ieder van ons om dergelijke situaties aan onze waarden af te toetsen.

De 5 basiswaarden van onze organisatie vormen dan ook de leidraad voor deze ethische code:

 1. Integriteit
 2. Verbondenheid
 3. Excellentie
 4. Verantwoordelijkheid
 5. Duurzaamheid


Contacten

Bij vragen over onze ethische code, over het naleven ervan of andere ethische kwesties kan je steeds terecht bij één van hieronder vermeldde contacten:

Integriteitsadviseur: Veerle Grommen: veerle.grommen@azv.be
Meldpunt integriteitsklacht: integriteit@azv.be of integrite@msv.be

Alle meldingen over schendingen van deze Ethische Code worden zorgvuldig en in alle discretie onderzocht. In geval van schending van deze code of van de wet zal actie worden ondernomen. Het is van belang dat we onze zorgen met betrekking tot ethische kwesties kenbaar maken, zodat de zaak snel kan worden onderzocht en adequaat kan worden aangepakt.

integriteit

Integriteit

integriteit

 • We behandelen elkaar met respect en op gelijke wijze, zonder enige vorm van discriminatie op grond van geslacht, huidskleur, taal, godsdienst en politieke overtuiging onder collega’s en experten, vrijwilligers en onze partners.
 • We respecteren de wetten en reglementen die van kracht zijn in België en/of het land waar we onze opdracht uitvoeren. Wij tonen respect voor de lokale, nationale en internationale instellingen en hun symbolen.
 • We gaan zorgvuldig om met werkmiddelen en leggen de nodige discretie aan de dag met betrekking tot gevoelige informatie.
 • We handelen en nemen beslissingen in het belang van de organisatie en steeds in lijn met haar waarden en principes.
 • We leggen discretie en voorzichtigheid aan de dag in professionele en privé-communicatie, e-mails en op de sociale media.
 • We zorgen dat alle processen correct en traceerbaar worden uitgevoerd.
 • We zijn ons bewust van de gevoeligheid van bepaalde gewoonten en tradities en religieuze overtuigingen.
 • We halen geen enkel persoonlijk voordeel (financieel of ander) uit de positie die we bekleden.
 • We onthouden ons van fysiek of verbaal geweld of dreiging van geweld.
 • We aanvaarden geen enkele gift, steekpenning, betaling of ander economisch voordeel dat méér is dan een symbolisch geschenk.
 • Niet-officiële betalingen, zelfs van kleine bedragen, vaak uitbetaald aan lagere ambtenaren, zodat wettelijke routine formaliteiten uitgevoerd of versneld uitgevoerd worden zijn niet toegelaten. Elke medewerker die gevraagd wordt om zulke betaling te doen, meldt dit aan de lokale vertegenwoordiger of zijn rechtstreekse verantwoordelijke, die dit op zijn beurt aan de integriteitsmanager meldt.

Verbondenheid

solidariteit

 • Vanuit de optiek “Samen staan we sterk” bouwen we aan een netwerk van duurzame en authentieke relaties.
 • We zijn steeds bereid om elkaar te helpen.
 • We zijn oprecht geïnteresseerd en proberen elkaar echt te leren kennen in een sfeer van gelijkwaardigheid, openhartigheid en vertrouwen.
 • We communiceren duidelijk en openlijk met elkaar en zorgen voor een vloeiende informatiestroom binnen de organisatie en met de betrokken partijen.
 • We luisteren en hebben begrip voor elkaars standpunt en mening en zoeken samen naar een akkoord waar elke partij zich in kan vinden.
 • We zijn transparant in onze houding naar elkaar toe.
 • We sporen collega’s of partners aan om samen te werken en werken actief mee om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Excellentie

excellentie

 • We streven ernaar om onze projecten, onze kennis, onze ervaring en onze relaties met de partners te verbeteren.
 • We delen de opgebouwde kennis en ervaringen met de collega’s en partners in ons netwerk.
 • We houden ons aan de vooropgestelde deadlines en afspraken

Verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid

 • We nemen onze verantwoordelijkheid op en voegen de ons toegewezen taken plichtsbewust uit.
 • We voelen ons betrokken bij de besluitvorming in ons netwerk en in de samenwerking met onze partners.
 • We vermijden belangenconflicten en handelen steeds transparant en in het belang van de organisatie.
 • Door ons gedrag vermijden wij onze gezondheid en die van anderen in gevaar te brengen. Wij zorgen ervoor dat veiligheid deel uitmaakt van onze dagelijkse gewoontes.
 • We durven initiatief nemen en een standpunt verdedigen over dingen die we belangrijk vinden en durven er tegelijk ook verantwoording voor af te leggen.
 • We behandelen het materiaal en de middelen die ons ter beschikking worden gesteld met respect en gebruiken het optimaal ten behoeve van de missie en doelstellingen van de organisatie.
 • We voelen ons verantwoordelijk om elke inbreuk of conflict op een vooropgestelde procedure waarvan we weet hebben te melden.
 • We begeleiden en adviseren onze collega’s en voeren een adequaat toezicht en controle uit op de taken die worden gedelegeerd.
 • We behandelen de informatie waarover we beschikken op gepaste wijze. We zorgen ervoor dat de informatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn of waarover wij beschikken, vertrouwelijk of geheim blijft wanneer nodig. Deze plicht is ondergeschikt aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die de personeelsleden verplichten tot spreken. Wij proberen geen toegang te krijgen tot informatie die niet voor ons bestemd is.

Duurzaamheid

duurzaam

 • We werken voor onze projecten vraag gestuurd en met het oog op een impact op lange termijn.
 • We bouwen aan duurzame relaties vanuit principe van gelijkwaardigheid en respect met onze medewerkers, experts, partners en donoren.
 • We hebben het oprecht goed met elkaar voor.
 • We communiceren duidelijk en efficiënt met elkaar en zijn open van geest.
 • We zijn gericht op het systematiseren en opschalen van leertrajecten en delen de best practices om de impact op een duurzame wijze te vergroten.
 • In alles wat we doen, staat het belang van de organisatie voorop.
 • We gaan bewust om met de materialen en middelen die ons ter beschikking worden gesteld. De ter beschikking gestelde materialen en apparatuur worden enkel voor professionele doeleinden aangewend.

Medisch-ethische code

 • Wij kennen en respecteren de universele regels van de medische deontologie;
 • Wij werken binnen het kader van het gezondheidsbeleid en respecteren de ethisch-medische code van elk land waar we werkzaam zijn;
 • Wij werken op het domein van gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling vanuit het oogpunt van vorming en capaciteitsversterking, waardoor de koppeling tussen medische expertise en onze waarden cruciaal is.

Help onze Afrikaanse collega’s om noodzakelijke medische zorg toegankelijk te maken.